Pravidla soutěže "Hodnocení produktů na OBI.cz"


Vaším hodnocením produktu se automaticky zúčastníte naší soutěže a využijete šanci vyhrát jednu ze tří dárkových karet OBI, každá v hodnotě 5 000 Kč!


Tato soutěž se na OBI.cz uskuteční v období od 01.10.2020 do 31.12.2020 (dále jen "Období soutěže").

Účast na soutěži a její průběh se řídí následujícími ustanoveními:

 1. Pořadatelem soutěže je společnost OBI Česká republika s.r.o., se sídlem Budějovická 3a, 140 00 Praha 4, IČ: 604 70 968, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 25891 (dále jen "OBI").

 2. Účast v soutěži je omezena na zletilé účastníky. Zaměstnanci OBI a jejich příbuzní žijící ve společné domácnosti jsou z účasti na soutěži vyloučeni.

 3. Účast v soutěži je možná pouze ve výše uvedeném Období soutěže.

 4. Účast na soutěži je bezplatná a probíhá automaticky odesláním hodnocení produktu na OBI.cz. Hodnocení produktu musí být v souladu s Pravidly pro hodnocení výrobků a musí být zveřejněné.

 5. Výherci soutěže budou vylosováni náhodným výběrem. Losování se uskuteční na konci Období soutěže. Losování se účastní každý zákazník, který odeslal hodnocení produktu, které bylo v rámci Období soutěže zveřejněno. Vítězové budou po uplynutí Období soutěže informováni emailem, na emailovou adresu uvedenou při hodnocení produktu. Právo na doručení oznámení o výhře bude účinné až po zadání úplné a správné emailové adresy. Účastník je odpovědný za správnost emailové adresy. Společnost OBI se nebude dodatečně snažit získat správné kontaktní informace.

 6. Každá osoba je oprávněna zúčastnit se soutěže pouze jedenkrát. Několik účasti na soutěži nejsou proto bez ohledu na počet předložených hodnocení produktů možné.

 7. Jako výhra se vylosuje pět dárkových karet OBI každá v hodnotě 5 000 Kč.

 8. Dárková karta může být uplatněna pouze v OBI prodejně v České republice a nemůže být uplatněna při nákupu v online obchodě OBI. Vyplacení dárkové karty v hotovosti je vyloučeno. Vítěz získá výhru poštou, a to po provedení losování a zaslání své úplné adresy v odpovědi na oznámení o vítězství. Pokud se výhra nedá do šesti týdnů doručit, a to ani po pokusu o kontaktování prostřednictvím adresy určené vítězem, cena bez náhrady propadne.

 9. Dárkové karty jsou platné 1 roky a mohou být uplatněny ve všech prodejnách OBI v České republice. Nemohou být uplatněné při online objednávce. Platba v hotovosti zbývajícího kreditu je vyloučena. Vítěz v případě ztráty, nebo při poškození karty nedostane náhradu. Informace o kreditu na kartě a smluvních podmínkách získáte v kterékoli prodejně OBI.

 10. Právo na výhru, nebo jakoukoliv náhradu nelze postoupit třetím stranám.

 11. OBI si vyhrazuje právo uvést vítěze a jejich výhru na svých internetových stránkách podle jména, v novinkách nebo na firemních stránkách na Facebooku (bez uvedení adresy nebo jiných údajů, např. Martin M. z města XY). Oznámení vítěze na internetové stránce je bez záruky.

 12. Účastník souhlasí s touto formou zveřejnění.

 13. OBI si vyhrazuje právo kdykoli zrušit nebo ukončit soutěž bez předchozího upozornění. OBI využívá tuto možnost, zvláště pokud z technických nebo právních důvodů nelze zaručit řádné provedení soutěže.

 14. Vymáhání výher právní cestou je vyloučeno.

 15. S vyloučením aplikace kolizních norem dle mezinárodního práva soukromého se tato soutěž řídí právním řádem České republiky. Dále se pak výslovně vylučuje aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Pokud je účastník spotřebitelem s bydlištěm v Evropské unii může se i uplatnit právo země, v níž má bydliště, pokud se jedná o donucující právní předpisy na ochranu spotřebitele.

 16. Pokud by kterákoli z těchto podmínek byla nebo bude neúčinná, platnost ostatních podmínek účasti a realizace zůstává nedotčena.

 17. Podmínky účasti a realizace mohou být společností OBI kdykoliv změněny, a to bez předchozího upozornění a bez uvedení důvodů. Aby byly dodatky a doplňkové dohody týkající se podmínek při zpracování výher platné, musí být provedené písemnou formou.

 18. Ochrana osobních údajů

 19. a) Účast a realizace výherní soutěže

 20. Vaše jméno a vaše e-mailová adresa použitá při hodnocení produktu budou uloženy za účelem účasti a realizace soutěže (viz odst. 4). V případě výhry je nutné pro doručení dárkové karty, aby vítěz nahlásil svou adresu OBI (s uvedením jména a příjmení a názvu ulice, čísla domu, PSČ a města), na kterou je možné dárkovou kartu odeslat (viz odst. 7). Výše uvedené údaje - pokud jste se dodatečně nepřihlásili k odběru našeho newsletteru - budou zpracovány OBI pouze pro uskutečnění soutěže. Vaše adresa bude po skončení této soutěže vymazána, pokud neexistují žádné zákonné povinnosti uložení. Bez ohledu na to, budou Vaše osobní údaje, které jste zadali v souvislosti s hodnocením produktu nadále používány v souladu s našim Prohlášením o ochraně osobních údajů (viz bod C odst. 7 Prohlášení o ochraně osobních údajů). Zpracování údajů na realizaci soutěže se uskutečňuje na základě vašeho souhlasu podle článku 6 odst. 1, věta 1 lit a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "GDPR"). V případě zákonných povinností uchovávání se zpracování provádí na základě článku 6 odst. 1, věta 1 lit c) GDPR. Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

 21. 1. b) Práva dotčené osoby
  Informace o vašich právech jako "dotčené osoby" podle GDPR:
  Právo na přístup (čl. 15 odst. 1, 2 GDPR)
  Právo na opravu (článek 16 GDPR) nebo vymazání (článek 17 GDPR)
  Právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR)
  Právo na přenositelnost údajů (článek 20 GDPR)
  Právo na vznesení námitky proti zpracování (článek 21 GDPR)
  Právo na odvolání souhlasu (čl. 7 odst. 3 GDPR)
  Právo podat stížnost u dozorového úřadu (článek 77 GDPR)

  1. c) Správce
  Správce: OBI Česká republika s.r.o., se sídlem Budějovická 3a, 140 00 Praha 4, IČ: 60 47 09 68, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 25891

  Kontakty:
  OBI Ochrana osobních údajů
  Budějovická 3a
  140 00 Praha 4
  Tel.: 277 001 004
  e-mail: info@obi.cz

  1. d) Další informace
  Další informace o ochraně údajů naleznete na www.obi.cz/disclaimer
nahoru