Naše pravidla pro hodnocení

Máme radost z Vaší zpětné vazby k výrobkům na OBI.cz! Vaším hodnocením aktivně pomůžete ostatním zákazníkům při jejich rozhodování o nákupu. Žádáme Vás, abyste při hodnocení výrobků dodržovali následující pravidla:

Všechna odeslaná hodnocení podléhají našim pravidlům pro užívání. Hodnocení, která budou v rozporu s těmito nebo výše uvedenými pravidly, nebudou zveřejněna a společnost OBI je může kdykoliv odstranit.

Naše pravidla pro užívání

Pro službu „Hodnocení výrobků“ platí následující pravidla užívání. Při rozporu mezi pokyny na ochranu údajů OBI Česká republika s.r.o. a těmito pravidly pro užívání platí v souvislosti se službou „Hodnocení výrobků“ přednostně tato pravidla pro užívání. Odesláním Vašeho hodnocení do OBI.cz souhlasíte s těmito pravidly pro užívání.

Zveřejnění obsahů

Při zveřejnění Vašich hodnocení zaručujete následující skutečnosti:

Nesmíte dodávat žádné obsahy,

Udělení práv k použití a zpracování

Odesláním Vašeho hodnocení souhlasíte se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů společností OBI Česká republika s.r.o., se sídlem Budějovická 3a, 140 00 Praha 4, IČ 60470968, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 25891, v rámci vyhodnocení výsledků hodnocení. Kromě toho také vyjadřujete souhlas s tím, že Vás OBI Česká republika s.r.o. a/nebo s OBI Česká republika s.r.o. spojená firma a/nebo její dodavatelé budou kontaktovat s dotazy souvisejícími s hodnocením (např. z důvodu zaručení kvality). Firmy spojené s OBI Česká republika s.r.o. jsou OBI Group Holding SE & Co. KGaA, Albert-Einstein-Straße 7-9, 42929 Wermelskirchen, a také firmy přímo a nepřímo spojené podle zásad uvedených v příslušných ustanoveních zákona o obchodních korporacích s OBI Group Holding SE & Co. KGaA (zkráceně „OBI“). Na Vámi odeslaná hodnocení poskytujete OBI Česká republika s.r.o. bezplatné, neodvolatelné, časově a místně neomezené, převoditelné právo k použití. Právo k použití zahrnuje zejména právo ke kopírování, rozšiřování a přenosu ve všech médiích OBI (zejména na internetu a v tiskových médiích). Všechny Vámi podané obsahy smějí být ze strany OBI Česká republika s.r.o. využívány dle vlastního uvážení. OBI Česká republika s.r.o. si vyhrazuje právo změnit, zkrátit, nezveřejnit nebo vymazat všechny obsahy na svých webových stránkách z důvodu neslučitelnosti s pravidly pro obsah OBI Česká republika s.r.o. nebo s jinými částmi těchto pravidel pro užívání. Zaslaná hodnocení nelze zpracovávat zpětně. Vámi zaslaná hodnocení budou zpravidla zveřejněna online během dvou až čtyř pracovních dní. OBI Česká republika s.r.o. si však vyhrazuje právo jakékoliv zaslané hodnocení z libovolného důvodu odstranit nebo odmítnout. Jste si vědomi, že za obsahy Vašeho podání zodpovídáte Vy a nikoliv OBI Česká republika s.r.o.. V souvislosti s Vámi zaslanými hodnoceními a jejich obsahy dále existuje povinnost zachování tajemství OBI Česká republika s.r.o. a/nebo s touto společností spojených firem, partnerů, externích poskytovatelů služeb a/nebo jejich vedoucích pracovníků, zástupců a zaměstnanců.

Chcete, aby bylo Vaše hodnocení vymazáno? Potom napište e-mail na adresu info@obi.cz a uveďte datum Vašeho hodnocení a OBI číslo výrobku.

Zvláštní ujednání

Zavazujete se odškodnit společnost OBI Česká republika s.r.o., její jednatele, pracovníky a zástupce, a také zúčastněné firmy a externí poskytovatele služeb, a osvobodit je od všech nároků, požadavků a škod, jakož i následných škod jakéhokoliv druhu a povahy, známé nebo neznámé, včetně soudních výloh, vzniklých v důsledku nedodržení pravidel pro užívání, překročení právních ustanovení nebo porušení zákona nebo porušení práva třetí strany.