Izolace venkovní fasády

Řemeslník s izolační deskou v ruce, za ním desky ve stohu a částečně i na fasádě.

Izolaci venkovní fasády vlastního domu izolačními deskami provedete sami v 11 krocích. Vysvětlíme Vám postup, jaké materiály a nářadí budete potřebovat a na co byste měli dávat pozor při upevňování a zpracování izolačních desek. Dobrá izolace venkovní stěny izolačními materiály zvyšuje na jedné straně energetickou efektivitu, na straně druhé vytváří ale i příjemnější pokojové klima. Než začnete s izolací fasády, musíte si vše přesně naplánovat. Využijte možnost konzultace s odborným poradcem v prodejně OBI. Kromě toho dodržujte u všech materiálů pokyny výrobce a pokyny ke zpracování.

1 - Krok za krokem 2 - Nákupní seznam
3 - Seznam nářadí
Řemeslník kartáčuje stěnu domu.

Krok 1 - Plánování

Před provedením izolace fasády svého domu byste měli vzít v úvahu několik věcí. Informujte se proto před zahájením práce u svého odborného poradce v OBI. U všech materiálů respektujte pokyny výrobce a pokyny pro zpracování. 


Upozornění: Před zahájením práce se informujte o zákonných ustanoveních k úspoře energií. Je to důležité zejména kvůli žádosti o poskytnutí dotace, která musí být podána před zahájením stavby.

Řemeslník upevňuje soklový profil na pomocnou lať pro izolaci venkovní fasády.

Krok 2 - Příprava podkladu před izolací

Před zahájením práce pečlivě očistěte všechny podklady. Plochy musí být nosné, rovné, suché, prosté mastnoty, prachu a námrazy. Vadná místa vylepšete vhodnou omítkovou nebo zednickou maltou. U silně savých nebo pískujících podkladů doporučujeme nanést základní barvu válečkem nebo širokým štětcem.

Řemeslník nanáší lepicí stěrku na izolační desku: po obvodu a šest bodů uprostřed

Krok 3 - Nanesení soklových profilů pro venkovní izolaci

Stanovte si vodorovnou výšku soklového profilu a označte si ji. Musí být minimálně 30 cm nad horní hranou terénu. Doporučujeme používat pomocnou laťku: přiložte profil, vyvrtejte každých 50 cm otvor na hmoždinku a profil připevněte vruty do hmoždinek. Mezi všemi profilovými styky musí být 2 až 3 mm široká spára. Na rozích budovy proveďte zkosené řezy pod úhlem 45°.

Řemeslník přikládá izolační desku klopným pohybem na venkovní fasádu, vedle jsou již přilepené první desky.

Krok 4 - Nanášení lepicí stěrky na izolační desky

Lepicí stěrku rozmíchejte podle pokynů výrobce a nanášejte zednickou lžící po obvodu izolační desky, se spádem směrem k vnější hraně desky. Šest zednických lžic umístěte dovnitř orámovaného obvodu. Lepidlem by mělo být pokryto přibližně 60 % desky. Na lícované kusy rozdělte rovnoměrně jednu lžíci – použijte hladicí lžíci, zub 10 mm.

Řemeslník řeže izolační desku pro okno ve tvaru L; na okně v pozadí lze již vidět příslušné vykrojení.

Krok 5 - Umístění izolačních desek na venkovní fasádě

Přikládejte izolační desky klopným pohybem proti fasádě a poklepem hladítkem je kompletně připevněte. Styková místa udržujte čistá a řady desek pokládejte s přesazením minimálně 20 cm. Desky na rozích domu přilepte trochu s přesahem (cca 5 mm tloušťka lepidla) a vzájemně je spojte „na zub“. Stykové plochy ponechejte bez lepicí stěrky.

Řemeslník zatlouká talířové hmoždinky do rohu izolační desky, je vidět několik již upevněných hmoždinek.

Krok 6 - Izolace stavebních otvorů

Před izolováním oken nalepte na rám a parapet příslušnou těsnicí pásku a rovněž okolo parapetu a pod ním, jakož i mezi izolační desku a parapet. Precizně změřte lícované kusy izolačních desek a proveďte přířez. Rohové části stavebních otvorů musí být vždy v izolační desce ve tvaru L. Zamezte křížovým spárám. [OBI Top-Tipp] Na všech sousedních stavebních prvcích, jako jsou dřevěné trámy, okenní a dveřní rámy nebo parapety, dejte mezi izolační desku a konstrukční prvek těsnicí pásku. Netáhněte ji přes rohy, ale odřízněte ji a nasaďte znovu.

Řemeslník přikládá rohový úhelník s textilií na okenní hranu.

Krok 7 - Vsazení talířových hmoždinek mezi izolační desky

Pro zajištění spojte hmoždinkami talířové kotvy na rozích desek: umístěte hmoždinky doprostřed podélných hran a v horizontální středové ose. Hloubka vyvrtaného otvoru by měla odpovídat délce hmoždinky 1 až 1,5 cm. Na vyvrtání otvorů použijte hloubkový doraz a talířové hmoždinky zatlučte kladivem v jedné rovině s povrchem tak, abyste mohli ukotvit příslušný rozpěrný hřebík.

Řemeslník nanáší lepicí stěrku zezdola směrem nahoru.

Krok 8 - Přiložení rohového úhelníku pro armování

Rohy domu, okenní a dveřní otvory zabezpečte rohovými úhelníky s textilií stabilně proti nárazům. Stačí nanést stěrkovou hmotu a rozprostřít ji 8 mm ozubenou stěrkou. Seřiďte úhelníky a textilii kompletně uložte. Potom můžete stejný postup použít v oblasti dveří, ostění oken a překladu – na rozích zde ale umístěte navíc rohové textilní šipky.

Řemeslník zapracovává textilii do nastěrkované stěny.

Krok 9 - Nanášení hmoty na izolaci venkovní fasády

Nyní nanášejte lepicí stěrku v jednotlivých pásech zezdola směrem nahoru. Vrstva by měla být silná minimálně 4 mm. Potom vrstvu kompletně svisle pročesejte ozubenou stěrkou (zub 6 nebo 8 mm).

Řemeslník nanáší omítku na venkovní stěnu.

Krok 10 - Zapracování a vyhlazení textilie

Nyní zapracujte pomocí hladicí lžíce textilii vždy shora dolů tak, aby byla hladká a bez vrásek. Jednotlivé pásy textilie se musí po straně překrývat minimálně o 10 cm. Nakonec vyhlaďte celou plochu hladicí lžící a pásy na spodním konci odřízněte odlamovacím nožem.

Řemeslník zapracovává strukturu zastřené omítky do venkovní stěny.

Krok 11 - Základní vrstva a natažení omítky

Nechejte celou plochu dobře proschnout podle pokynů výrobce a potom začněte se základní vrstvou: rozmíchejte omítku v čistém kbelíku na maltu a natáhněte ji pomocí nerez hladítka odpovídající drsnosti. Pracujte „mokrá na mokré“, tj. bez přerušení.

Nákupní seznam

 • penetrace (cca 150 ml/m²)
 • izolačních desek
 • armovací tkaniny (1,1 m/m²)
 • drsné omítky 2 mm (cca 3 kg/m²) nebo
 • hliníkových soklových profilů (à 2,5 m) dle spotřeby
 • lepidla (stěrkové hmoty) (10kg/m²; lepidlo cca 4 kg, armovací hm. cca 6 kg)
 • základního nátěru pod omítku (cca 200 ml/m²)
 • mnichovské hrubé omítky 3 mm (cca 5 kg/m²)
 • profilových hmoždinek (6/60; na 1 m solkového profilu 3 kusy)
 • talířových zarážecích hmoždinek s rozpěrnými hřeby (6/m²)
 • hliníkových rohových úhelníků s tkaninou (po 2,5 m) dle potřeby
 • základního nátěru pod minerální omítku (cca 200 ml/m²)

Seznam nářadí

 • kožené a gumové rukavice
 • skládací metr, označovací šňůra, tužka
 • nůžky na plech
 • malá lžíce/stěrka
 • ozubené hladítko nebo ozubená stěrka s ozubením 8 a 10 mm
 • zednické kladivo/kladivo a majzlík
 • vrtačka s hloubkovým dorazem
 • univerzální nůž
 • nůž na izolační desky/jemná pilka
 • hladítko
 • hladítko s mechovou pryží
 • vodováha a srovnávací lať
 • 6- a 8-mm vrták
 • míchačka a kbelík na maltu
 • zednická lžíce
 • hladítko na broušení
 • plastové hladítko nebo
 • váleček na barvu a široký štětec
nahoru